HELP

Nieuws

 • Weten we hoe we langer thuis kunnen blijven wonen?

  13-06-2018
  Ouderen zijn erg verschillend en we weten daardoor niet zeker wat goede maatregelen zijn om lang zelfstandig te blijven. In ieder geval moet niet het medische maar het sociale domein leidend zijn. Het versterken van sociale netwerken, zoals bij Stadsdorp!

  Samenvatting

  Het aandeel ouderen in de bevolking neemt toe. Ook wonen ouderen steeds langer thuis. In 2008 is het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) opgezet, om de zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen te verbeteren en de wetenschappelijke onderbouwing ervan te versterken. Om de groeiende zorgbehoefte van ouderen op te vangen zijn met ingang van 2015 hervormingen doorgevoerd, waarmee burgers een grotere rol hebben gekregen in de organisatie van de zorg voor zichzelf en elkaar. Dat maakt zelfredzaamheid tot een thema met een toenemend belang. De toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Gezondheidsraad gevraagd de internationale stand van wetenschap op dit terrein in kaart te brengen, die te vergelijken met de uitkomsten van het NPO en op basis hiervan onderzoeksaanbevelingen te doen, vooral gericht op kwetsbare ouderen die behoefte hebben aan ondersteuning en zorg.

  Afbakening kwetsbaarheid en zelfredzaamheid

  Er is grote diversiteit in de manier waarop zelfredzaamheid en kwetsbaarheid worden gedefinieerd, zowel in de internationale wetenschappelijke literatuur als in het NPO. De commissie hanteert voor beide begrippen een brede benadering. Kwetsbaarheid definieert zij als een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren waardoor de kans wordt vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten. De commissie definieert zelfredzaamheid van ouderen als het vermogen om het (fysieke, psychische en sociale) welbevinden op peil te houden met of zonder (in)formele zorg en ondersteuning en de regie over het eigen leven te blijven voeren, in een levensfase waarin veranderingen en verliezen onvermijdelijk zijn. Zelfredzaamheid betekent dus voor ouderen die zelfstandig en voor hen die niet meer zelfstandig wonen in wezen hetzelfde; alleen de omstandigheden verschillen. Dit advies richt zich op de eerstgenoemde groep.

  Resultaten NPO

  Het NPO heeft sterk bijgedragen aan het totstandkomen van nieuwe samenwerkingsverbanden op lokaal en regionaal niveau en aan verbeteringen in de organisatie van de extramurale zorg en ondersteuning voor zelfstandig wonende ouderen. Ook is de betrokkenheid van ouderen bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek en beleid vergroot. De regionale netwerken die zijn opgezet worden over het algemeen, ondanks lokale verschillen, beschouwd als waardevolle infrastructuur voor kennisontwikkeling en samenwerking. Op wetenschappelijk gebied heeft het NPO slechts beperkt nieuwe inzichten gegeven met betrekking tot de zorg en ondersteuning gericht op zelfredzaamheid.

  Wetenschappelijke onderbouwing beperkt
  De commissie stelt vast dat het beschikbare wetenschappelijk onderzoek naar effectieve interventies om kwetsbare ouderen zelfredzaam te houden of te maken tot nu toe over het algemeen weinig significante uitkomsten oplevert. Dit geldt zowel voor het onderzoek dat is verricht binnen het NPO als voor de internationale stand van de wetenschap. Zowel het NPO als het internationaal uitgevoerde onderzoek is overwegend medisch georienteerd en laat veel heterogeniteit en inconsistentie zien. Volgens de commissie komt dit onder meer door onder-zoekstechnische redenen. Zo is de studie-populatie vaak te heterogeen van aard om effecten aan te tonen. Ook hebben veel studies de vorm van randomized controlled trials (RCT) van complexe interventies, zonder uitgebreide procesevaluatie. Daardoor is onduidelijk hoe ouderen en professionals de interventies ervaren, in welke mate de zorg geïmplementeerd is zoals bedoeld en of de interventie elementen omvat die toch werkzaam zouden kunnen zijn. Om complexe interventies in een dynamische en complexe omgeving te onderzoeken zijn meer onderzoeksvormen nodig dan alleen kwantitatieve methoden.
  De medisch georienteerde interventies die werden onderzocht, waren primair gericht op vroege opsporing van kwetsbaarheid en verbetering van het vermogen om algemene dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren (zoals wassen, kleden, bewegen). Zelfredzaamheid is echter veel breder: het gaat om ervaren welbevinden, een betekenisvol bestaan en de regie over het eigen leven.
  Ten slotte wijst de commissie op de betrekkelijke meerwaarde van programma's in gezondheidszorgsystemen die al redelijk tot goed zijn toegerust; zij constateert dat een bredere insteek nodig is. De commissie concludeert dat er met name in het sociaal domein nog onbenutte kansen liggen voor de vergroting van zelfredzaamheid. Het aantal studies op dat terrein is beperkt; ze hebben bovendien veelal een matige kwaliteit.

  Drie risicogroepen

  Ouderen die zelfstandig wonen vormen een heterogene groep, waarbinnen grote verschillen bestaan in mate van kwetsbaarheid en behoefte aan zorg en ondersteuning. Het onderzoek ter vergroting van de zelfredzaamheid van ouderen moet rekening houden met deze heterogeniteit. De commissie identificeert drie groepen ouderen die volgens haar extra risico lopen op verlies van zelfredzaamheid: ouderen met weinig hulpbronnen (waaronder een beperkt sociaal netwerk), ouderen die tijdelijk kwetsbaar zijn (bijvoorbeeld door ziekenhuisopname of verlies van een partner) en zeer kwetsbare ouderen die afhankelijk zijn van intensieve zorg thuis.

  Advies

  De commissie adviseert de ervaringen en de kennis die in de samenwerkingsverbanden van het NPO zijn opgedaan te behouden, verder uit te bouwen en landelijk te delen. Zij beveelt daarbij het volgende aan:

  • Richt het onderzoek vooral op vergroting van zelfredzaamheid via het sociale domein (en niet zozeer op het verder ontwikkelen van medisch georienteerde interventies).
  • Houd rekening met de heterogeniteit van de doelgroep en kijk met voorrang naar de groepen die extra risico lopen op verlies van zelfredzaamheid.
  • Zorg dat het onderzoek aansluit bij vragen uit de praktijk en bij de behoeften van ouderen zelf, onder andere door de participatie van verschillende groepen ouderen te verzekeren.
  • Hanteer een ruime varieteit aan onderzoeksmethoden. Onder andere zijn gecombineerde kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodieken nodig, maar ook procesevaluaties en methodologisch onderzoek. Van belang is om in onderzoek naar effecten van interventies persoonsgerichte uitkomstmaten te hanteren als ervaren welbevinden, het vermogen regie te voeren over het eigen leven en het vermogen een betekenisvol bestaan te leiden.

  Investeer in de ontwikkeling van lerende systemen binnen de extramurale zorg en ondersteuning. Bestaande netwerken verdienen versterking en er zijn betere verbindingen nodig tussen regionale kennis- en zorgnetwerken onderling, met aandacht voor regionale verschillen, en met instellingen op landelijk niveau, om de ontwikkeling van nieuwe kennis te bevorderen en te zorgen voor verspreiding van bestaande kennis.

  Intensivering van de samenwerking tussen het medisch en het sociaal domein is essentieel om de zelfredzaamheid van ouderen te behouden of te vergroten.

 • Meer nieuws

  • Ondersteuning MANTELZORG & ONTMOETINGEN

   30-08-2019
   Wie de zorg heeft voor ander en daarbij ondersteuning denkt nodig te hebben kan terecht bij één van de mantelzorgconsulenten van Centram
   Lees verder
  • Hoeveel bewegen is gezond?

   20-06-2019
   Ja ja, we weten wel dat we moeten blijven bewegen, en de examentijd ligt al weer een tijdje achter ons, gelukkig! Maar toch even onze kennis testen over hoeveel bewegen goed voor ons is? Doe dan de quiz!!!
   Lees verder
  • Stadsdorp op Slotfestival van We make The city

   18-06-2019
   Slotfestival van We Make The City waar je kunt genieten en kennismaken met uiteenlopende smaakmakers van de stad in smaak, design, cultuur en beleving
   Lees verder
  • Innerlijke beelden

   18-06-2019
   Interview met Naqiba Bergefurt, zij exposeert van donderdag 6 juni t/m vrijdag 19 juli 2019 in SOOP.
   Lees verder
  • Zonder (inschrijving) Woningnet geen seniorenwoning!

   14-06-2019
   Wilt u in de toekomst wellicht naar nog eens een seniorenwoning verhuizen. Dan is inschrijving in Woningnet belangrijk. Of je nu sociaal woont of nog niet. Regel het dan voor 1 juli!
   Lees verder
  • Het Luther Museum gaat open!

   13-06-2019
   Het Luther Museum Amsterdam is gevestigd in gebouw Wittenberg aan de Nieuwe Keizersgracht en gaat 22 juni open. Men zoekt ook vrijwilligers.
   Lees verder
  • Bewonersplannen op de weegschaal

   11-06-2019
   Stadsdeel Centrum stelt € 200.000 beschikbaar voor bewonersplannen die de meeste steun van de bevolking krijgen. Er zijn 144 plannen ingediend (klik hier), waarvan zeventien over postcodegebied 1018 gaan. Twaalf daarvan hebben voldoende (50 of meer) likes gekregen. Bron: BO1018
   Lees verder
  • Bewonersenquete

   11-06-2019
   Evenals voorgaande jaren houdt stadsdeel Centrum een enquete onder bewoners en ondernemers over zaken als veiligheid, overlast, doorloopruimte bij terrassen en hoe u uw buurt ervaart. De resultaten worden onder meer gebruikt bij het opstellen van het Gebiedsplan 2020.
   Lees verder
  • Oud leren worden van Japanners

   06-05-2019
   Oud worden in Japan: wat kunnen we ervan leren? Gezond ouder worden, wat kunnen wij leren van Japanners? Hoe blijven ouderen erbij horen? En hoe staat de zorg ten dienste van de Japanners? Uit: Beter Oud nieuwsbrief 2 mei 2019
   Lees verder
  • “Mijn schilderijen zijn in wezen gedachten”

   03-04-2019
   INTERVIEW MET BEELDEND KUNSTENAAR BEN VOLLERS. Hij exposeert van 4 april tm 5 juni in de SOOP
   Lees verder
  • Verzilveren om thuis te blijven wonen

   31-03-2019
   Senioren kunnen steeds vaker een hypotheek nemen om zo hun woningwaarde te kunnen opnemen: welkom in de groeiende markt voor verzilverproducten
   Lees verder
  • Rembrandt Prive

   31-03-2019
   Rembrandt Privé vertelt het persoonlijke verhaal onze grootste schilder
   Lees verder
  • Af en toe oppassen op een hond?

   25-03-2019
   Stichting OOPOEH, kort voor Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier, is in het leven geroepen om 50-plussers die wel van honden houden, maar er zelf niet meer aan willen beginnen
   Lees verder
  • Verhuisregeling van Groot naar beter

   22-03-2019
   De gemeente heeft op 6 maart bekend gemaakt dat de verhuisregeling van Groot naar Beter nu ook geldt voor corporatiewoningen met vier kamers. U krijgt voorrang als u nu groot woont, maar liever een kleiner huis wilt.
   Lees verder
  • Dance Connects is van start op Wittenburg!

   27-02-2019
   Een nieuw seizoen Moderne Dans voor iedereen van 60 jaar en ouder
   Lees verder
  • Betere zorg begint met een goed gesprek

   14-02-2019
   Je dokter wil jou graag goed helpen. Om jou goed te kunnen helpen heeft de dokter veel informatie van jou nodig! Welke klachten heb je? Wat vind jij belangrijk?
   Lees verder
  • Meedoen aan onderzoek Erik Scherder

   12-02-2019
   Deelnemers gezocht voor onderzoek olv prof. dr. Erik Scherder.
   Lees verder
  • Bouwen op Oostenburg Noord

   15-01-2019
   Zo langzamerhand worden de plannen voor Oostenburg Noord steeds concreter. Binnenkort komen de eerste zelfbouwkavels op de markt, voor CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) bouwgroepen. Dus: voor wie met anderen samen dit avontuur in willen. Een seniorencoöperatie bijvoorbeeld?
   Lees verder
  • Wie helpen tegen eenzaamheid?

   06-12-2018
   Helpt meer professioneel zorgaanbod tegen eenzaamheid? Het SCP denkt van wel.
   Lees verder
  • De Persoonlijke Gezondheidsomgeving Workshop 1

   06-12-2018
   Er heeft zich een Meedenkgroep geformeerd rondom het thema digitale gezondheidsinstrumenten. Een daarvan is het PGO.
   Lees verder
  • Bij Resto van Harte doet iedereen mee!

   28-11-2018
   Hét recept voor een betere buurt!
   Lees verder
  • Loes van Luijk (81) op de Bres voor benedenwoningen

   27-11-2018
   Loes van Luijk is het, net als ons, beu dat benedenwoningen door woningbouwcorporaties verkocht worden. Juist deze sociale huurwoningen moeten beschikbaar blijven voor ouderen. (AT5 24 november)
   Lees verder
  • Gebiedsplan Centrum Oost gaat ook over ouderenhuisvesting

   13-11-2018
   Het stadsbestuur is begonnen met het gebiedsplan over Centrum Oost. Minder drukte, minder verkeer, minder vuil, maar ook aandacht voor ouderenhuisvesting! Wordt 20 november besproken ten stadhuize.
   Lees verder
  • Wil jij je eigen kanjer van een boom? Dat kan!

   08-11-2018
   Doe dan mee met de campagne 'Bomen voor Amsterdam'! Gratis kanjers van bomen in de aanbieding.
   Lees verder
  • Ontdek de vrijwilliger in jezelf!

   04-11-2018
   Je kunt wat en je wilt wat! Vrijwilligerswerk is een mooie manier om goed bezig te zijn, maar wel vrijwilligerswerk past bij jou?
   Lees verder
  • Wat heb je nodig om gezond oud te worden?

   01-11-2018
   Deze vraag stond centraal tijdens een serie verhalenworkshops van Ouderen aan het Woord. Beter Oud, 22 oktober 2018
   Lees verder
  • Explosiegevaar, een expositie

   05-10-2018
   Wegens succes verlengd tot en met 6 januari 2019!
   Lees verder
  • Bent u een opa of oma voor een buurtgezin?

   27-09-2018
   Doe dan mee aan een TV-programma waarin ouderen de rol van oma of opa op zich nemen in gezinnen die een grootouder missen.
   Lees verder
  • Krasse knarren kunnen kraken.....

   24-08-2018
   De overheid verwacht onterecht dat ouderen het zelfstandig blijven wonen helemaal zelf kunnen betalen, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (Pbl).
   Lees verder
  • Zorg dat je mee blijft tellen

   12-07-2018
   ‘Ertoe doen’ is belangrijk voor ieder mens. Deze behoefte houdt niet op als mensen ouder worden. Maar hoe doe je dat na je pensioen of als je (klein)kinderen je niet meer nodig hebben? Uit Beter Oud 10 juli 2018
   Lees verder
  • Piano in de Mozes en Aaron

   20-06-2018
   Van 27 juni tot en met 29 augustus speelt pianiste Frederique Lucanet op elke woensdag van 12:15u – 12:45u 24 Preludia in de Mozes en Aäronkerk op het Waterlooplein in Amsterdam.
   Lees verder
  • SOOP jubileert en gaat de zomer door!

   13-06-2018
   De SOOP vierde haar vierde lustrum op 6 juni onder grote belangstelling, maar rust deze zomer niet op haar lauweren.......
   Lees verder
  • Cultuur en ouderen

   13-06-2018
   Cultuur en actief aan kunst doen maken het leven de moeite waard, ook als je ouder bent. uit: Beter Oud 6 juni 2018
   Lees verder
  • Blijven senioren toch langer werken?

   02-05-2018
   Ouderen moeten langer doorwerken. Natuurlijk heeft dat alleen zin als er ook vraag is naar hun diensten. In Amsterdam lijkt die vraag met name naar de wat hoger opgeleide senioren wel enigszins toe te nemen.
   Lees verder
  • Wat is voor senioren belangrijk in hun buurt?

   12-04-2018
   Wat een buurt is en wie daarbij horen, is voor ouderen heel erg verschillend. Gemeenschappelijk kenmerk is dat je je er thuis kunt voelen.
   Lees verder
  • De laatste levensfase; nooit te vroeg om erover te praten

   23-03-2018
   Vroeg of laat krijgt ieder mens met de dood te maken. Toch praten de meeste mensen maar weinig over deze laatste fase van het leven.
   Lees verder
  • Komt Verzilvering ook naar de Hoofdstad? geld voor het aanpassen van je eigen huis

   08-03-2018
   Senioren kunnen met een nieuw type lening de overwaarde van hun woning gebruiken voor het veiliger en comfortabeler maken van hun huis. Maar... nog niet in Amsterdam!
   Lees verder
  • Aan Pact voor de ouderenzorg doen ook bedrijven mee: erop af!

   08-03-2018
   Samen met zo’n 35 andere partijen tekende minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vandaag een Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken
   Lees verder
  • De zorgcooperatie, houd de regie in eigen hand!

   08-03-2018
   Als je zorg nodig hebt is het een goed idee om zoveel mogelijk de regie in eigen handen te hebben. Nog mooier is het om dat samen te doen met anderen
   Lees verder
  • Cultuur voor gezond en beter oud worden.

   22-02-2018
   Het vermoeden was er al, maar er is nu ook steeds meer bewijs dat kunst en cultuur een belangrijke bijdrage levert aan gezond en gelukkig oud worden.
   Lees verder
  • Algemene tevredenheid met het wonen in onze buurt, maar.....

   16-02-2018
   De bewoners van Centrum Oost oordelen evenals de bewoners in heel Amsterdam positief over hun de leefbaarheid van hun buurt. Wel is er meer overlast door toerisme.
   Lees verder
  • Woningcorporatie De Key helpt ouderen om te verhuizen

   29-01-2018
   Bent u huurder van De Key (zie kaartje) 65 jaar of ouder en wilt u verhuizen naar de begane grond in het Centrum, kom in actie!
   Lees verder
  • Wie oud wil worden moet eigenwijs en koppig zijn

   17-12-2017
   Die lichamelijke tips om oud te worden, die kennen we nu wel. Maar welke geest heb je nodig?
   Lees verder
  • Rustig buurtje........

   30-11-2017
   De resultaten van de bewonersenquete zijn binnen. En wat blijkt? We vinden zelf dat we in een redelijk rustig buurtje wonen. Meer tenminste dan de andere bewoners van het Centrum.
   Lees verder
  • Gebiedsplan 1018

   30-11-2017
   Via Buurtorganisatie 1018 worden we ook goed op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen in de buurt, zoals nu het gebiedsplan 1018.
   Lees verder
  • Een boekje open voor dementerenden

   30-11-2017
   De herinnering aan madeleines bracht een stroom verhalen op gang bij Proust in A la recherche du temps perdu. Een serie prachtige boeken vol herinneringen. De geur van kolenkachels in een Engels dorpje riep bij mij ook van alles op. Nu is er een boekje uitgekomen met verhalen speciaal voor dementerenden: "ik weet nog goed....".
   Lees verder
  • Van het Marineterrein.....

   30-11-2017
   Het Marineterrein stuurt soms ook een nieuwsbrief
   Lees verder
  • Tips voor een toegankelijk huis

   22-11-2017
   De gemeente wil bewoners ondersteunen om zelfstandig te blijven wonen en helpt met tips voor het huis. Een goed ontwerp draagt eraan bij dat ouderen daadwerkelijk langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen in een prettige omgeving met voldoende mogelijkheden voor contact en ontmoeting.
   Lees verder
  • Amsterdams Netwerk (Een)zaamheid

   26-10-2017
   In het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid werken wetenschap, praktijk en beleid samen om eenzaamheid bij Amsterdammers te voorkomen en te verminderen. Aandeelhouders weten elkaar te vinden, werken samen in de uitvoering en leren van elkaar om zo effectiever te worden bij interventies. Ons Spillenproject is één van de projecten die ondersteund worden door de gemeente. Alle activiteiten die daaronder vallen kan je terugvinden op de website van het Amsterdams Netwerk (Een)Zaamheid.
   Lees verder
  • Computer speurt eenzame bejaarden op?

   16-10-2017
   Een zegen of moet het niet gekker worden? Misschien toch wel het eerste. Als iemand zegt: "Met mij gaat alles goed.", is dat dan wel zo?. Het grootste probleem van eenzaamheid is dat het zo moeilijk zichtbaar, of hoorbaar, is. Een computer kan wellicht "horen" hoe het echt gaat. Voor ons gelezen door Jacques Kleverlaan.
   Lees verder

  Agenda