HELP

Nieuws

 • Weten we hoe we langer thuis kunnen blijven wonen?

  13-06-2018
  Ouderen zijn erg verschillend en we weten daardoor niet zeker wat goede maatregelen zijn om lang zelfstandig te blijven. In ieder geval moet niet het medische maar het sociale domein leidend zijn. Het versterken van sociale netwerken, zoals bij Stadsdorp!

  Samenvatting

  Het aandeel ouderen in de bevolking neemt toe. Ook wonen ouderen steeds langer thuis. In 2008 is het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) opgezet, om de zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen te verbeteren en de wetenschappelijke onderbouwing ervan te versterken. Om de groeiende zorgbehoefte van ouderen op te vangen zijn met ingang van 2015 hervormingen doorgevoerd, waarmee burgers een grotere rol hebben gekregen in de organisatie van de zorg voor zichzelf en elkaar. Dat maakt zelfredzaamheid tot een thema met een toenemend belang. De toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Gezondheidsraad gevraagd de internationale stand van wetenschap op dit terrein in kaart te brengen, die te vergelijken met de uitkomsten van het NPO en op basis hiervan onderzoeksaanbevelingen te doen, vooral gericht op kwetsbare ouderen die behoefte hebben aan ondersteuning en zorg.

  Afbakening kwetsbaarheid en zelfredzaamheid

  Er is grote diversiteit in de manier waarop zelfredzaamheid en kwetsbaarheid worden gedefinieerd, zowel in de internationale wetenschappelijke literatuur als in het NPO. De commissie hanteert voor beide begrippen een brede benadering. Kwetsbaarheid definieert zij als een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren waardoor de kans wordt vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten. De commissie definieert zelfredzaamheid van ouderen als het vermogen om het (fysieke, psychische en sociale) welbevinden op peil te houden met of zonder (in)formele zorg en ondersteuning en de regie over het eigen leven te blijven voeren, in een levensfase waarin veranderingen en verliezen onvermijdelijk zijn. Zelfredzaamheid betekent dus voor ouderen die zelfstandig en voor hen die niet meer zelfstandig wonen in wezen hetzelfde; alleen de omstandigheden verschillen. Dit advies richt zich op de eerstgenoemde groep.

  Resultaten NPO

  Het NPO heeft sterk bijgedragen aan het totstandkomen van nieuwe samenwerkingsverbanden op lokaal en regionaal niveau en aan verbeteringen in de organisatie van de extramurale zorg en ondersteuning voor zelfstandig wonende ouderen. Ook is de betrokkenheid van ouderen bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek en beleid vergroot. De regionale netwerken die zijn opgezet worden over het algemeen, ondanks lokale verschillen, beschouwd als waardevolle infrastructuur voor kennisontwikkeling en samenwerking. Op wetenschappelijk gebied heeft het NPO slechts beperkt nieuwe inzichten gegeven met betrekking tot de zorg en ondersteuning gericht op zelfredzaamheid.

  Wetenschappelijke onderbouwing beperkt
  De commissie stelt vast dat het beschikbare wetenschappelijk onderzoek naar effectieve interventies om kwetsbare ouderen zelfredzaam te houden of te maken tot nu toe over het algemeen weinig significante uitkomsten oplevert. Dit geldt zowel voor het onderzoek dat is verricht binnen het NPO als voor de internationale stand van de wetenschap. Zowel het NPO als het internationaal uitgevoerde onderzoek is overwegend medisch georienteerd en laat veel heterogeniteit en inconsistentie zien. Volgens de commissie komt dit onder meer door onder-zoekstechnische redenen. Zo is de studie-populatie vaak te heterogeen van aard om effecten aan te tonen. Ook hebben veel studies de vorm van randomized controlled trials (RCT) van complexe interventies, zonder uitgebreide procesevaluatie. Daardoor is onduidelijk hoe ouderen en professionals de interventies ervaren, in welke mate de zorg geïmplementeerd is zoals bedoeld en of de interventie elementen omvat die toch werkzaam zouden kunnen zijn. Om complexe interventies in een dynamische en complexe omgeving te onderzoeken zijn meer onderzoeksvormen nodig dan alleen kwantitatieve methoden.
  De medisch georienteerde interventies die werden onderzocht, waren primair gericht op vroege opsporing van kwetsbaarheid en verbetering van het vermogen om algemene dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren (zoals wassen, kleden, bewegen). Zelfredzaamheid is echter veel breder: het gaat om ervaren welbevinden, een betekenisvol bestaan en de regie over het eigen leven.
  Ten slotte wijst de commissie op de betrekkelijke meerwaarde van programma's in gezondheidszorgsystemen die al redelijk tot goed zijn toegerust; zij constateert dat een bredere insteek nodig is. De commissie concludeert dat er met name in het sociaal domein nog onbenutte kansen liggen voor de vergroting van zelfredzaamheid. Het aantal studies op dat terrein is beperkt; ze hebben bovendien veelal een matige kwaliteit.

  Drie risicogroepen

  Ouderen die zelfstandig wonen vormen een heterogene groep, waarbinnen grote verschillen bestaan in mate van kwetsbaarheid en behoefte aan zorg en ondersteuning. Het onderzoek ter vergroting van de zelfredzaamheid van ouderen moet rekening houden met deze heterogeniteit. De commissie identificeert drie groepen ouderen die volgens haar extra risico lopen op verlies van zelfredzaamheid: ouderen met weinig hulpbronnen (waaronder een beperkt sociaal netwerk), ouderen die tijdelijk kwetsbaar zijn (bijvoorbeeld door ziekenhuisopname of verlies van een partner) en zeer kwetsbare ouderen die afhankelijk zijn van intensieve zorg thuis.

  Advies

  De commissie adviseert de ervaringen en de kennis die in de samenwerkingsverbanden van het NPO zijn opgedaan te behouden, verder uit te bouwen en landelijk te delen. Zij beveelt daarbij het volgende aan:

  • Richt het onderzoek vooral op vergroting van zelfredzaamheid via het sociale domein (en niet zozeer op het verder ontwikkelen van medisch georienteerde interventies).
  • Houd rekening met de heterogeniteit van de doelgroep en kijk met voorrang naar de groepen die extra risico lopen op verlies van zelfredzaamheid.
  • Zorg dat het onderzoek aansluit bij vragen uit de praktijk en bij de behoeften van ouderen zelf, onder andere door de participatie van verschillende groepen ouderen te verzekeren.
  • Hanteer een ruime varieteit aan onderzoeksmethoden. Onder andere zijn gecombineerde kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodieken nodig, maar ook procesevaluaties en methodologisch onderzoek. Van belang is om in onderzoek naar effecten van interventies persoonsgerichte uitkomstmaten te hanteren als ervaren welbevinden, het vermogen regie te voeren over het eigen leven en het vermogen een betekenisvol bestaan te leiden.

  Investeer in de ontwikkeling van lerende systemen binnen de extramurale zorg en ondersteuning. Bestaande netwerken verdienen versterking en er zijn betere verbindingen nodig tussen regionale kennis- en zorgnetwerken onderling, met aandacht voor regionale verschillen, en met instellingen op landelijk niveau, om de ontwikkeling van nieuwe kennis te bevorderen en te zorgen voor verspreiding van bestaande kennis.

  Intensivering van de samenwerking tussen het medisch en het sociaal domein is essentieel om de zelfredzaamheid van ouderen te behouden of te vergroten.

 • Meer nieuws

  • Nieuwe Cursus valpreventie

   14-02-2020
   De nieuwe cursus vindt plaats in de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
   Lees verder
  • Gezellig spelletjes doen in de Soop

   11-02-2020
   Ook in de Soop start een leuke spelletjesmiddag
   Lees verder
  • Een auto delen is het nieuwe kopen!

   09-02-2020
   Wilt u ook een auto delen? hier een nieuw initiatief voor Centrum Oost!
   Lees verder
  • Zelfstandig blijven met spraaktechnologie?

   09-02-2020
   Spraakassistenten zoals die van Google (Home) of Apple (Siri). kunnen ouderen helpen om langer zelfstandig te blijven
   Lees verder
  • Interview met Ria Schimmelpennink bij haar expositie in de SOOP

   07-02-2020
   Janny Lok interviewde Ria Schimmelpennink over haar werk, geëxposeerd in de SOOP tot 1 april van dit jaar.“Griekenland is mijn tweede vaderland”.
   Lees verder
  • Wat gebeurt er toch op het Marineterrein?

   07-02-2020
   Op het Marineterrein zien we allemaal initiatieven waar wij in onze jeugd (weet je nog?) niet van konden dromen.
   Lees verder
  • Hoe opa en oma sociale media ontdekten

   07-02-2020
   Het aantal 65-plussers met WhatsApp, Twitter of Facebook is in vijf jaar tijd ongeveer verdubbeld, blijkt uit onderzoek van het CBS. “Maar ze zien niet altijd de risico’s, zoals online fraude.”
   Lees verder
  • Actief zijn: goed voor mijn geest!

   07-02-2020
   Community-building: elke maand verzorgt een groepje bewoners van een zorginstelling in Geuzenveld een lunch voor buurtgenoten.
   Lees verder
  • Cursus ‘De zorg de baas’ voor mantelzorgers

   16-01-2020
   Zorgt u voor een naaste die chronisch ziek, verslaafd of dement is, of om een andere reden extra zorg nodig heeft? Dan kunt u gratis deelnemen aan de cursus ‘De zorg de baas’.
   Lees verder
  • Ga dansen!

   16-01-2020
   Kennismakingslessen starten eind januari
   Lees verder
  • Goedkoper parkeren voor uw bezoekers

   13-01-2020
   Het "autoluw maken" heeft nogal wat voeten in de aarde, en niet alle maatregelen roepen blijdschap op, maar voor Stadsdorpers die hun bezoek willen ontzien hebben we hier wat informatie
   Lees verder
  • We are YEPS!!!

   13-01-2020
   We moeten er wel een beetje om lachen, maar tot ons 80e horen we bij een nieuwe bevolkingsgroep. Er komen er steeds meer van....
   Lees verder
  • Beweeg! Beweegtips voor elke dag

   09-01-2020
   Bewegen is goed, maar mag het ook leuk zijn? Hoe doe je dat? Via de website van BeterOud kregen we tips voor (meer) beweging in je dagelijks leven. Tips die je met plezier wilt opvolgen, of om samen te doen: gedeeld plezier, is dubbel plezier!!!
   Lees verder
  • YEPS kunnen best nuttig blijven (en hebben daar zelf ook wat aan)!

   09-01-2020
   Een groeiende groep jonge ouderen wil graag actief blijven. Help ze daarbij, luidt het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving aan het kabinet.
   Lees verder
  • Vitale ouderen weigeren voorzorg voor toekomstige zorg

   09-01-2020
   We brengen natuurlijk het liefst alleen maar blij nieuws, maar soms een waarschuwing, zoals deze: de huidige generatie vitale ouderen is onvoorbereid op de levensfase waarin zij afhankelijk worden van zorg.
   Lees verder
  • Interview met kunstenaar Caroline Gevers

   08-12-2019
   vanwege haar expositie “Toscane in de Plantage” in Soop
   Lees verder
  • Beter fietsen door op 1 been je tanden te poetsen

   06-12-2019
   Veel ouderen fietsen graag. Het programma Doortrappen motiveert ouderen om zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen. Zo kunnen ouderen langer blijven fietsen. Tips van leeftijdgenoten, waaronder: op één been je tanden poetsen! Uit: Beter Oud
   Lees verder
  • Wat maakt (het) leven zinvol?

   06-12-2019
   Veel mensen staan nauwelijks stil bij wat het leven zinvol maakt. Een onderzoek onder ouderen gaf een top-tien aan! Ter inspiratie! (Uit: Beter Oud)
   Lees verder
  • Oosterkerk moet blijven!

   02-12-2019
   Het Eilandenoverleg, het Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) en de Stichting Oosterkerk trekken samen op voor het behoud van de buurtfunctie van de Oosterkerk.
   Lees verder
  • Uitkomsten Buurtenquete 2019 Centrum Oost

   02-12-2019
   1079 bewoners en 140 ondernemers hebben de buurtenquete Centrum-Oost van het stadsdeel ingevuld. Daarvan 114 bewoners van de Oostelijke Eilanden, 78 van de Kadijken, 116 van de Plantagebuurt en 119 van de Weesperbuurt.
   Lees verder
  • Uit BO1018

   02-12-2019
   In de Nieuwsbrief van BO1018 staan altijd wel nieuwtjes die u aangaan. Sommigen halen we aan, anderen vatten we samen.
   Lees verder
  • Deze krasse knarren zorgen goed voor elkaar

   25-10-2019
   Met minder mantelzorgers en meer ouderen wordt het belangrijk dat ouderen naar elkaar omkijken. Maar nieuwe woonvormen zijn niet zo makkelijk te beginnen.
   Lees verder
  • In zorgzaam dorp Austerlitz regelen yeps de thuiszorg zelf wel

   24-10-2019
   Hoe houden young elderly persons (yeps) hun leven vitaal en zinvol? Zorg moeten ze met elkaar regelen. In ‘zorgzaam dorp’ Austerlitz doen ze niets liever. (Trouw, 14 september)
   Lees verder
  • Waarom een goede band met de buurman belangrijk is

   24-10-2019
   Het gaat goed met de burenbanden in ons land, stelt sociologe Beate Volker, die al twintig jaar de netwerken in buurten onderzoekt. Op burendag is de vraag: waarom is dat belangrijk?
   Lees verder
  • Ondersteuning MANTELZORG & ONTMOETINGEN

   30-08-2019
   Wie de zorg heeft voor ander en daarbij ondersteuning denkt nodig te hebben kan terecht bij één van de mantelzorgconsulenten van Centram
   Lees verder
  • Hoeveel bewegen is gezond?

   20-06-2019
   Ja ja, we weten wel dat we moeten blijven bewegen, en de examentijd ligt al weer een tijdje achter ons, gelukkig! Maar toch even onze kennis testen over hoeveel bewegen goed voor ons is? Doe dan de quiz!!!
   Lees verder
  • Stadsdorp op Slotfestival van We make The city

   18-06-2019
   Slotfestival van We Make The City waar je kunt genieten en kennismaken met uiteenlopende smaakmakers van de stad in smaak, design, cultuur en beleving
   Lees verder
  • Innerlijke beelden

   18-06-2019
   Interview met Naqiba Bergefurt, zij exposeert van donderdag 6 juni t/m vrijdag 19 juli 2019 in SOOP.
   Lees verder
  • Zonder (inschrijving) Woningnet geen seniorenwoning!

   14-06-2019
   Wilt u in de toekomst wellicht naar nog eens een seniorenwoning verhuizen. Dan is inschrijving in Woningnet belangrijk. Of je nu sociaal woont of nog niet. Regel het dan voor 1 juli!
   Lees verder
  • Het Luther Museum gaat open!

   13-06-2019
   Het Luther Museum Amsterdam is gevestigd in gebouw Wittenberg aan de Nieuwe Keizersgracht en gaat 22 juni open. Men zoekt ook vrijwilligers.
   Lees verder
  • Bewonersplannen op de weegschaal

   11-06-2019
   Stadsdeel Centrum stelt € 200.000 beschikbaar voor bewonersplannen die de meeste steun van de bevolking krijgen. Er zijn 144 plannen ingediend (klik hier), waarvan zeventien over postcodegebied 1018 gaan. Twaalf daarvan hebben voldoende (50 of meer) likes gekregen. Bron: BO1018
   Lees verder
  • Bewonersenquete

   11-06-2019
   Evenals voorgaande jaren houdt stadsdeel Centrum een enquete onder bewoners en ondernemers over zaken als veiligheid, overlast, doorloopruimte bij terrassen en hoe u uw buurt ervaart. De resultaten worden onder meer gebruikt bij het opstellen van het Gebiedsplan 2020.
   Lees verder
  • Oud leren worden van Japanners

   06-05-2019
   Oud worden in Japan: wat kunnen we ervan leren? Gezond ouder worden, wat kunnen wij leren van Japanners? Hoe blijven ouderen erbij horen? En hoe staat de zorg ten dienste van de Japanners? Uit: Beter Oud nieuwsbrief 2 mei 2019
   Lees verder
  • “Mijn schilderijen zijn in wezen gedachten”

   03-04-2019
   INTERVIEW MET BEELDEND KUNSTENAAR BEN VOLLERS. Hij exposeert van 4 april tm 5 juni in de SOOP
   Lees verder
  • Verzilveren om thuis te blijven wonen

   31-03-2019
   Senioren kunnen steeds vaker een hypotheek nemen om zo hun woningwaarde te kunnen opnemen: welkom in de groeiende markt voor verzilverproducten
   Lees verder
  • Rembrandt Prive

   31-03-2019
   Rembrandt Privé vertelt het persoonlijke verhaal onze grootste schilder
   Lees verder
  • Af en toe oppassen op een hond?

   25-03-2019
   Stichting OOPOEH, kort voor Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier, is in het leven geroepen om 50-plussers die wel van honden houden, maar er zelf niet meer aan willen beginnen
   Lees verder
  • Verhuisregeling van Groot naar beter

   22-03-2019
   De gemeente heeft op 6 maart bekend gemaakt dat de verhuisregeling van Groot naar Beter nu ook geldt voor corporatiewoningen met vier kamers. U krijgt voorrang als u nu groot woont, maar liever een kleiner huis wilt.
   Lees verder
  • Dance Connects is van start op Wittenburg!

   27-02-2019
   Een nieuw seizoen Moderne Dans voor iedereen van 60 jaar en ouder
   Lees verder
  • Betere zorg begint met een goed gesprek

   14-02-2019
   Je dokter wil jou graag goed helpen. Om jou goed te kunnen helpen heeft de dokter veel informatie van jou nodig! Welke klachten heb je? Wat vind jij belangrijk?
   Lees verder
  • Meedoen aan onderzoek Erik Scherder

   12-02-2019
   Deelnemers gezocht voor onderzoek olv prof. dr. Erik Scherder.
   Lees verder
  • Bouwen op Oostenburg Noord

   15-01-2019
   Zo langzamerhand worden de plannen voor Oostenburg Noord steeds concreter. Binnenkort komen de eerste zelfbouwkavels op de markt, voor CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) bouwgroepen. Dus: voor wie met anderen samen dit avontuur in willen. Een seniorencoöperatie bijvoorbeeld?
   Lees verder
  • Wie helpen tegen eenzaamheid?

   06-12-2018
   Helpt meer professioneel zorgaanbod tegen eenzaamheid? Het SCP denkt van wel.
   Lees verder
  • De Persoonlijke Gezondheidsomgeving Workshop 1

   06-12-2018
   Er heeft zich een Meedenkgroep geformeerd rondom het thema digitale gezondheidsinstrumenten. Een daarvan is het PGO.
   Lees verder
  • Bij Resto van Harte doet iedereen mee!

   28-11-2018
   Hét recept voor een betere buurt!
   Lees verder
  • Loes van Luijk (81) op de Bres voor benedenwoningen

   27-11-2018
   Loes van Luijk is het, net als ons, beu dat benedenwoningen door woningbouwcorporaties verkocht worden. Juist deze sociale huurwoningen moeten beschikbaar blijven voor ouderen. (AT5 24 november)
   Lees verder
  • Gebiedsplan Centrum Oost gaat ook over ouderenhuisvesting

   13-11-2018
   Het stadsbestuur is begonnen met het gebiedsplan over Centrum Oost. Minder drukte, minder verkeer, minder vuil, maar ook aandacht voor ouderenhuisvesting! Wordt 20 november besproken ten stadhuize.
   Lees verder
  • Wil jij je eigen kanjer van een boom? Dat kan!

   08-11-2018
   Doe dan mee met de campagne 'Bomen voor Amsterdam'! Gratis kanjers van bomen in de aanbieding.
   Lees verder
  • Ontdek de vrijwilliger in jezelf!

   04-11-2018
   Je kunt wat en je wilt wat! Vrijwilligerswerk is een mooie manier om goed bezig te zijn, maar wel vrijwilligerswerk past bij jou?
   Lees verder
  • Wat heb je nodig om gezond oud te worden?

   01-11-2018
   Deze vraag stond centraal tijdens een serie verhalenworkshops van Ouderen aan het Woord. Beter Oud, 22 oktober 2018
   Lees verder

  Agenda